Algemene voorwaarden Arbeidsrecht.legal B.V.

Maart 2018

Artikel 1. Rechtsvorm, KvK- en btw-nummer

 • Arbeidsrecht.legal heeft als rechtsvorm een besloten vennootschap . Het kantoor is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68557868. Het btw-nummer van het kantoor is NL857497169B01.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt.
 2. Opdrachtnemer: Arbeidsrecht.legal of één van haar medewerkers die uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 3. Overeenkomst: het contract dat wordt aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 4. Diensten: Opdrachtnemer biedt twee diensten aan:
  • Onderhandelingen die opdrachtnemer voert tussen opdrachtgever en haar werkgever of wettelijk vertegenwoordiger.
  • Beoordelingen van vaststellings- en beëindigingsovereenkomsten middels een uitgebreid adviesrapport.
 5. Bescheiden: alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, waaronder informatie en stukken, en de door opdrachtnemer vervaardigde documenten of stukken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende en/of vervolgopdrachten) die met opdrachtgever worden gesloten.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit schriftelijk overeengekomen.
 4. Opdrachtgever houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De opdrachtgever krijgt onverwijld de nieuwe algemene voorwaarden toegestuurd.
 5. Het door opdrachtgever aanvaarden van het aanbod of het bevestigen van de opdracht geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden diensten.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze wilsovereenstemming volgt uit het moment dat de opdrachtgever het aanbod of de bevestiging van de opdracht accepteert.
 2. Tevens is er sprake van een overeenkomst wanneer opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever is gestart met de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Opdrachten worden uitsluitend door opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 4. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
 6. Onverminderde het bepaalde in lid 7 van dit artikel is opdrachtnemer gerechtigd een opdracht te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 7. Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, al dan niet via een mogelijke vergoeding via diens werkgever. Tevens mag zij zich op de hoogte stellen van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Bij twijfels naar aanleiding van dit onderzoek mag de aanvraag van de diensten geweigerd worden of mogen er bijzondere voorwaarden aan worden gesteld.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Als opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht van herroeping, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan opdrachtnemer.
 3. Wanneer de herroeping plaatsvindt na het verzoek om levering van een dienst, is de opdrachtgever het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de overeenkomst dat is nagekomen op het moment van herroeping.
 4. Uitgesloten van het recht van herroeping zijn diensten die volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

 1. Wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat deze gewijzigd of aangevuld dient te worden, geschiedt dit in onderling overleg.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst geweigerd worden, wanneer dit kwalitatieve of kwantitatieve consequenties zou kunnen hebben betreffende de werkzaamheden. In dit geval blijft de oorspronkelijke overeenkomst gelden en daarmee alle hieruit voortvloeiende verplichtingen.
 3. Wanneer er wel een wijziging plaatsvindt, dan kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, alsook financiële of kwalitatieve gevolgen hebben. Opdrachtnemer zal dit zo spoedig mogelijk laten weten aan opdrachtgever.
 4. Wanneer deze wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zullen er geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Levering en uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal zorgvuldig handelen bij de beoordeling van aanvragen tot verlenen van diensten.
 2. Diensten worden met bekwame spoed geleverd en uitgevoerd naar beste vermogen en inzicht binnen de eisen van goed vakmanschap.
 3. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat.

Artikel 8: Ter beschikking stellen van informatie door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verschaffing van informatie en gegevens, die opdrachtnemer nodig heeft voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer bepaalt wat hieronder wordt verstaan. Ook eventuele adres- en e-mailwijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ongeacht waarvan deze afkomstig zijn.
 3. De uitvoering van de overeenkomst mag worden opgeschort indien de bescheiden niet tijdig zijn verstrekt.
 4. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van, voor uitvoering van de werkzaamheden, benodigde gegevens komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever is niet toegestaan werkwijzen, adviezen, contracten en dergelijke aan derden te verstrekken, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, behoudt opdrachtnemer de toepasselijke rechten en bevoegdheden uit de Auteurswet.

Artikel 10: Het tarief

 1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van gewerkte uren aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Betaling geschiedt ongeacht het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Gedurende de looptijd van de opdracht worden de tarieven van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. Het verschuldigde tarief wordt na voltooiing van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.
 6. De in het aanbod van diensten genoemde tarieven zijn exclusief btw.
 7. Opdrachtnemer verricht geen werkzaamheden op basis van no cure no pay.

Artikel 11: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij in gebreke hiervan is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 2. Na de 14 dagen wordt een kosteloze herinnering verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen. Heeft de Opdrachtgever niet betaald binnen de termijn van de kosteloze herinnering, dan wordt er een aanmaning verstuurd waarin de wettelijke incassokosten zijn opgenomen. De Opdrachtgever krijgt de tijd om binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag en de wettelijke incassokosten te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling wordt de deurwaarder ingeschakeld. Deze gerechtelijke kosten worden op de Opdrachtgever verhaald.
 3. Opdrachtgever is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden bij opdrachtnemer.

Artikel 12: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. De nakoming van de verplichtingen mag worden opgeschort of de overeenkomst mag worden ontbonden indien zich hiertoe een dringende reden voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens opdrachtnemer in ieder geval sprake indien:
  1. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt;
  2. opdrachtnemer kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven om te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt;
  3. één van de partijen komt te overlijden.
  4. Opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, een handeling in strijd met de wet en regelgeving of onbetamelijk gedrag op grond waarvan opdrachtnemer in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren.
 2. Wanneer opdrachtnemer besluit de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, is zij niet gehouden enige schade te vergoeden die dientengevolge zijn ontstaan.
 3. In voornoemde gevallen zijn alle vorderingen van opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de opdrachtnemer.
 2. De klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen, tenzij deze te gecompliceerd is om binnen deze termijn behandeld te worden. In dit geval geldt een redelijke termijn.
 3. Klachten worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer ontheffen van deze plicht.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald ingevolge door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor niet onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen is beperkt tot de omvang van de in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorariumbedragen.
 3. Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan opdrachtnemer verstrekt, dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Dit geldt eveneens voor gegevens die te laat zijn verstrekt aan Arbeidsrecht.legal
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt in deze voorwaarden uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover van toepassing volgens deze voorwaarden;
  2. Redelijke kosten die gemaakt zijn om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
  1. Gevolgschade
  2. Gederfde winst
  3. Gemiste kansen
  4. Gemiste besparingen
  5. Stagnatieschade

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die niet onderling beslecht kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is.